EOS Implementer

DIRECTORY

Nguyen, Anna

Home Base:
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Service Area:
Vietnam
About This Implementer
EnglishVietnamese

My husband and I started a business for 10 years with 200 employees – Viet An Environmental Engineering Joint Stock Company (www.vietan-enviro.com).

We are proud of being the market leader in Monitoring Systems in Vietnam.

My passion is helping our business grow steadily. Luckily, I read Traction. I found myself in it. Since then, I decided to apply EOS in my business. It really takes us move forward. This is the reason I want to bring EOS to Vietnam to help SMEs in Vietnam develop their businesses sustainably and become a global company.

Tôi tên là Nguyễn Thị Nghĩa.
Vợ chồng tôi đã khởi nghiệp 10 năm với 200 nhân viên – Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An ( www.vietan-enviro.com).
Chúng tôi tự hào là công ty dẫn đầu thị trường về Hệ thống quan trắc tại Việt Nam.

Niềm đam mê của tôi là giúp doanh nghiệp của chúng tôi phát triển bền vững. May mắn thay, tôi đã đọc Traction. Tôi thấy mình trong đó. Từ đó, tôi quyết định áp dụng EOS trong vận hành doanh nghiệp của mình. Nó thực sự đưa chúng tôi về phía trước. Đây là lý do tôi muốn mang EOS về Việt Nam để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam phát triển doanh nghiệp cách bền vững và trở thành công ty toàn cầu.

Get in Contact
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.